Bytový dom Sološnica

Miesto výstavby: Sološnica

Druh: Obnova/rekonštrukcia

Začiatok stavby: Zima 2019

Odovzdanie stavby: Leto2020

Obnova bytového domu bude financovaná zo ŠFRB ( štátny fond rozvoja bývania).

Vzhľadom k technickému stavbu budovy vlastníci bytového domu obnovu schválili, na základe ich požiadaviek a potrieb bol navrhnutý projekt tak, aby jeho financovanie bolo prostredníctvom ŠFRB.

Súčasťou obnovy bolo: zateplenie obvodového plášťa bytového domu, zateplenie strechy bytového domu, výmena stúpacích a ležatých rozvodov SV, stúpacích rozvodov kanalizácie a VZT odvetrania, vyspravenie stien a stropov spoločných priestorov bytového domu, návrh a sanácia povrchových podláh balkónov, vrátane návrhu nových zábradlí , výmena pôvodných drevených jednokrídlových okien na prízemí v spoločných priestoroch, nová elektroinštalácia v spoločných priestoroch bytového domu, nový bleskozvod, výmena strešných zvodov, výmena strešných inštalačných šácht pre VZT A ZTI, nová strieška nad vstupom, nové striešky nad balkónmi posledného nadzemného podlažia, výmena parapetov všetkých okenných konštrukcií.

Bytový dom ma dva samostatné vstupy so 4 nadzemnými podlažiami, z toho sú tri obytné, dokopy to je 12 bytových jednotiek. Okrem farebného riešenie fasády sme riešili aj obnovu balkónovej časti, kde sme pôvodnú konštrukciu zamenili za konštrukciu s HPL doskami, farebnosť sme prispôsobili fasáde. Tento návrh sme čiastočne zaradili do prostredia a vytvorili sme pre vlastníkov bytov viacero farebných variant, podľa ich požiadaviek.